Dla nauczycieli / wychowawców

Zespoły

1. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

2. Protokół z posiedzenia zespołu

3. Protokół z zebrania Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Druki ogólne 

1. Zgoda rodziców

2. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem - nauczyciele

3. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem - pracownicy niepedagogiczni

4. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

5. Arkusz samooceny nauczyciela (doc, 77,5 KB)

  

Wycieczki

1. Lista uczestników szkolnej wycieczki

2. Karta wycieczki

3. Program wycieczki

 

Druki wychowawcy

1. Sprawozdanie wychowawcy o realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego doc

2. Nagana wychowawcy klasy - frekwencja doc

3. Dyplom - frekwencja doc

4. Arkusz analizujący wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów doc

5. Nagana wychowawcy klasy doc

6. Wezwanie wychowawcy doc

7. Wezwanie wychowawcy wersja 2 doc

8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny doc / pdf

9.  Arkusz oceny wiadomości i umiejętności uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy pdf

10. PP-P opinia nauczycieli o uczniu doc

11. Wniosek rodzica o opinię doc / pdf