SOSW w Świebodzinie

 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Lecha Wierusza
w ŚWIEBODZINIE
 
 
  
 
 STRUKTURA OŚRODKA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 24 lat.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Publiczne Przedszkole Specjalne
 • Publiczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna (kucharz, stolarz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych)
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze
 • Grupy wychowawcze (internat)
 • Stowarzyszenia „Świebodziński Parasol Nadziei”
 
OŚRODEK UMOŻLIWIA
 • Udział w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od 3 roku życia. Bezpłatne zajęcia prowadzą specjaliści. Celem zajęć jest pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • Naukę i terapię w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Ośrodek posiada pracownię EEG biofeedback, gabinety terapii pedagogicznej, gabinet Integracji Sensorycznej, gabinety logopedów, sale doświadczania świata, suchy basen, sale gimnastyki korekcyjnej, gabinety psychologów i pedagogów, gabinet higieny szkolnej. Zatrudniamy rehabilitanta masażystę dla dzieci młodszych.
 • Udział w interesujących zajęciach dydaktycznych uwzględniających poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.
 • Rozwijanie zainteresowań w oparciu o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych i wycieczkach: cykliczna impreza Dzieci Miastu, prezentacje twórczości artystycznej i teatralnej, zawody sportowe Sprawni Razem, Olimpiady Specjalne Polska, konkurs Sprawne Ręce.
 • Udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
Przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.